آب و فاضلاب

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
رتبه بندی چیست؟ رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود. شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم می شوند: ۱-شرکت هایی که به آن ها پیمانی اطلاق می شود. ۲-شرکت هایی که به آن ها مشاور اطلاق می شود. برای شرکت های پیمانکاری،رتبه بندی شرکت ها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ تعریف می شود که بالاترین رتبه،رتبه ی ۱ و پایین ترین رتبه،رتبه ۵ می باشد و شرکت های مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند که بالاترین رتبه،رتبه ی ۱ و پایین ترین رتبه،رتبه ی ۳ می باشد. ۱۱ رشته ها ی مختلف معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری رتبه بندی عبارت است از: ۱-ساختمان ۲-راه و ترابری ۳-صنعت و معدن ۴-تاسیسات و تجهیزات ۵-کشاورزی ۶-آب ۷-مرمت آثار باستانی ۸-کاوش های زمینی ۹-ارتباطات ۱۰-نفت و گاز ۱۱-نیرو فعالیت شرکت های پیمانکاری غالباَ در زمینه ی اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت بر پیمانکار است اما شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی پیمانکار و کارفرما هستند. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص،امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می گیرد اما در رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد: _رتبه بندی پیمانکاری _رتبه بندی مشاوران _رتبه بندی شرکت های انفورماتیک _رتبه بندی شرکت های EPC _رتبه بندی اندوه سازان