پیام مدیر عامل

بسمه تعالی


فراز بتن کهن شرکتی با بهره گیری از راهبرد بلند مدت ، نیروی انسانی متخصص ، نظامهای پیشرفته و دانش فنی روز دنیا و اعضایی با تجارب ارزنده مدیریتی ، مهندسی ، اجرایی و خرید در زمینه پروژه های مختلف می باشد . این شرکت در راستای دستیابی به بهبود مستمر اجرای سیاست های زیر را مد نظرقرار داده است :


* استفاده از دانش روز دنیا و بومی سازی تکنولوژی در کشور

* انجام به موقع تعهدات قراردادی با کیفیت مناسب ، در چهارچوب بودجه تعییر شده

* شناسایی عوامل موثر بر کیفیت کار در تمامی مراحل طراحی ، تدارک و اجرای پروژه ها جهت انجام پروژه ها با ارتقاء کیفیت

* افزایش رضایتمندی کارکنان ، از طریق افزایش مهارتها و ارتقاء دانش فنی کارکنان و نیز اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد

* رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی کارفرما و مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی و انواع پایش ها و بررسی های کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعین شده

* پیشگیری و کاهش آلودگی های آب ، هوا و خاک در تمامی مراحل پروژه

* ارتقاء بهداشت پرسنل شرکت و پیمانکاران جزء

* مصرف بهینه منابع انرژی

* ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکت در حوزه سیستمهای مدیریت کیفیت ، ایمنی ، بهداشت حرفه ای محیط زیست با آموزشهاس مستمر

* مسئولیت حسن اجرای این سیستم ها برعهده اینجانب می باشد و کلیه کارکنان نسبت به بالا بردن کیفیت حفاظت از محیط زیست ، ایمنی و بهداشت فردی و در فعالیت های مربوط به خود مسئول هستند .

* به منظور نظارت بر حسن اجرای فعالیت های شرکت و استقرار نظام مدیریت یکپارچه در شرکت ، نماینده مدیریت به صورت تام الاختیار موظف به برنامه ریزی ، ساماندهی ، آموزش ، هماهنگی ، راهبردی و نظارت بر کلیه امور مرتبط و ارائه گزارش های مورد نیاز به اینجانب می باشد .


مدیریت فراز بتن کهن در راستای نیل به اهداف فوق الذکر خو را متعهد می داند که :


1 فعالیتهای همه جانبه به منظور برآورد کردن نیازهای کارفرمایان و کارکنان شرکت در راستای ارتقاء کیفیت حفاظت از محیط زیست و بالا بردن سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل نماید .

2 منابع مناسب مالی ، عملیاتی و امکانات لازم را تامین نماید

3 از استانداردهای ISO9001:2008 ، ISO14001:2004 ، OHSAS18001:2007HSE-MS به منظور بهبود مستمر اثربخشی و کارایی در کلیه فرایندها و فعالیت های سازمان ، حفاظت از محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تبعیت گردد . به این منظور شرایطی فراهم شده است که تمامی کارکنان و پیمانکاران جزء شرکت فراز بتن کهن خطی مشی نظام مدیریت یکپارچه کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی HSE را درک و تمامی فعالیتهای مدیریتی ، طراحی ، تدارکاتی ، اجرایی ، کیفی ، حفاظت از محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی را در راستای این خط مشی انجام و آن را در شرکت فراز بتن کهن حفظ نمایند .

default
 
مهندس سیدعلی گل محمدی


مدیر عامل