رتبه های تخصصی

پایه تایید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5

رتبه تخصصی رشته آب و فاضلاب

پایه تایید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3

رتبه تخصصی رشته ابنیه و ساختمان

پایه تایید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5

رتبه تخصصی رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه تایید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5

رتبه تخصصی رشته راه و ترابری